Vedtægter for pårørenderådet

Vedtægter for Pårørenderåd, er udarbejdet i henhold til servicelovens § 16 – 17.

§1 Hjemsted: Halsnæs Kommune, Trekløveret, Præstebrovej 14, 3310 Ølsted ogMidgården, Birkedommeralle 6, 3300 Frederiksværk

§2 Formål:
At fremme dialogen mellem Trekløveret/Midgården og brugerne/pårørende vedrørende tilrettelæggelsen af hverdagen for borgerne på Trekløveret/Midgården.
At rådet høres ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligerne så som kostplan, arbejdsrutiner, aktiviteter, service, virksomhedsplan og årsplaner.
At rådet medvirker til et positivt samarbejde med Trekløverets/Midgårdens ledelse, personale og brugerne af Trekløveret/Midgården samt det omkringliggende lokalområde.
At rådet medvirker til en fortsat udvikling af tilbuddene til borgerne
At rådet gennemarbejder tilsynsrapporterne.

§3 Sammensætning:
Der vælges min. 3 max. 7 pårørende, hvoraf den ene vælges som Formand. Der vælges et ulige antal medlemmer. I møderne deltager en repræsentant fra medarbejderne og 2 ledelsesrepræsentanter. Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter har ikke stemmeret i Rådet. Der vælges 1 suppleant for pårørenderepræsentanterne. 

§4 Valgbarhed:
Valgbar til rådet er: enhver pårørende eller/og værge til brugere eller beboere så længe de er tilknyttet Trekløveret/Midgården tilbud. Flytter en bruger/beboer så en repræsentant ikke længere er valgbar, udtræder denne automatisk af rådet.

§5 Årsmøder:
Hvert år i september måned afholdes der årsmøde.

Indkaldelse til årsmødet sker gennem udsendelse af Pårørendebrev min. 14 dage før mødets afholdelse. Forslag til punkter til dagsorden skal være formanden hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen skal mindst bestå af følgende punkter.

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Formandsberetning

Valg til Pårørende Rådet

Indkomne forslag

Eventuelt

Alle pårørende/værger kan deltage.

§6 Valget:
Blandt de tilstedeværende pårørende/værger vælges fra 3 – 7 personer. Formanden vælges for en periode på 2 år, øvrige for 1 år af gangen. Desuden vælges der mindst 1 suppleant. Rådet konstituerer sig på førstkommende møde med følgende sammensætning:

Formand

Sekretær (Kunne være medarbejder/ledelsesrep.)

§7 Møder:
Pårørende Rådet afholder stiftende årsmøde d. 3. september 2007. Rådet består af min 3 og max 7 medlemmer + suppleant.

Der vælges 1 Formand, 1 Sekretær og min. 1 menigt medlem, samt min. 1 suppleant. Ved ændringer i Pårørende Rådet sker der en ny konstituering.

Der afholdes behovspræget pårørenderådsmøder, dog mindst 3 gange årligt.

Rådets møder er åbne for alle pårørende, dog uden stemmeret.

Repræsentanter fra Trekløveret/Midgården kan deltage i møderne, dog uden stemmeret

Indkaldelse til møderne skal ske med 14 dages varsel af rådets formand og på mindst 1/3 af medlemmernes forlangende.

Pårørende Rådet er beslutningsdygtigt, når indkaldelsesvarslet er overholdt og mindst halvdelen af Pårørende Rådets medlemmer er til stede.

Beslutningerne tages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte pårørende. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær Sekretærens stemme udslaget.

Formanden vælges for en periode på 2 år, øvrige for 1 år af gangen.

Ingen af Pårørende Rådets medlemmer modtager honorar for deres deltagelse.

Der føres referat fra møderne som sendes til Kommunens Voksen og Sundhedsudvalg.

 

Senest opdateret 24. april 2012

 

Sidst opdateret 13. juni 2018